Otázky a odpovede

  • Nie je zdravšie vetranie oknami?

Pasívna rekuperácia funguje na princípe spätného získavania tepla. Prichádzajúci vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu s teplotou približne 21 °C. Tieto dva vzduchy sú dokonale oddelené sústavou potrubí, aby nedochádzalo k spätnému prenikaniu zápachu z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. Cez steny potrubia sa teplo z odpadového vzduchu odovzdáva privádzanému vzduchu, ktorý sa tak predhrieva.

Umiestnenie akejkoľvek jednotky VZT do neizolovaného podkrovia alebo iného priestoru, ktorý nie je súčasťou tepelnej obálky, neumožní správnu funkciu výrobku.

Odpadový vzduch stráca svoju teplotu už pred vstupom do rekuperátora, čo je spôsobené tým, že sa jednotka nachádza v chladnom prostredí. Pri účinnosti rekuperácie 88 % je výstupná teplota vzduchu 18 °C (exteriér -2 °C; interiér 21 °C ), keď je umiestnený v tepelnej obálke domu. Ak sú jednotka a izolované rozvody VZT umiestnené v neizolovanom podkroví, teplota výstupného vzduchu je 11 °C (exteriér -2 °C; interiér 12 °C).

Tým sa zvyšujú finančné náklady nielen na ohrev privádzaného vzduchu, aby sa teplota vzduchu v obytných miestnostiach dostala na požadovanú komfortnú hodnotu, ale aj na potrebu izolácie rozvodov VZT a ďalšieho príslušenstva k jednotke, ktoré zabraňuje napríklad zamŕzaniu rekuperátora v zime, na zvukovú izoláciu stropu medzi podkrovným priestorom a obytným priestorom... a v neposlednom rade je ohrozená parozábrana daného objektu.

Z týchto dôvodov spoločnosť ATREA odporúča inštalovať svoje jednotky DUPLEX len vo vnútorných priestoroch v rámci tepelnej obálky budov (priestory s teplotou od 10 °C do 45 °C, s relatívnou vlhkosťou do 60 % pri teplote od 10 °C do 20 °C).

Príklad rozvodov na nezateplenej pôde

späť